Doel en missie van de stichting

De stichting heeft ten doel het behouden, optimaliseren en stimuleren van rieten daken, en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het verspreiden en het verdiepen van de kennis over rieten daken;
– het adviseren en begeleiden van burgers voor wat betreft het onderhouden, herstellen of aanbrengen van rieten daken;
– het bemiddelen bij het verwerven van financiële middelen voor het bekostigen van onderhoud, vervanging of aanbrengen van rieten daken;
– het bevorderen van het overheidsbeleid ten aanzien van rieten daken;
– het fungeren als klankbord voor zowel burgers als de lokale overheid, als er een vraagstuk is met betrekking tot rieten daken;
– het werven van financiële middelen die nodig zijn om een gezonde financiële basis te verkrijgen wat nodig is voor het bewerkstelligen van het doel.

De stichting heeft geen winstoogmerk