Informeren over subsidie

Informatiehuis Cultureel Erfgoed

Kamer Financieringsmogelijkheden

Subsidie restauratie rijksmonumenten

Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratie werkzaamheden aan rijksmonumenten. Provincies besteden het budget verschillend.

Voor wie: eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel die geen woonhuis zijn

Wat: subsidie voor een rijksmonument of onderdeel daarvan

Waarvoor: voor restauratie van een rijksmonument én voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in een rijksmonument (in combinatie met restauratie).

De totale subsidiabele kosten moeten minimaal 6 procent van de herbouwwaarde bedragen.

De regeling opent jaarlijks op 1 mei. Aanvragen moeten uiterlijk 1 juni voor 19.00 uur binnen zijn.

Contact: Meer informatie bij het Subsidieloket – Team subsidieverlening van de provincie Overijssel

                              E  [email protected]

                              T  038 –  499 83 80

Aanvragen           Provincie Overijssel http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L2m/restauratie/

Cultuurfondshypotheek

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. Onder restauratie wordt verstaan de werkzaamheden waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt.

Voor wie: eigenaren van een gemeentelijk monument of een door de gemeente als beeldbepalend pand aangewezen pand (in een beschermd stads- of dorpsgezicht)

Wat: laag rente de lening voor een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand (in een beschermd stads-of dorpsgezicht)

Waarvoor:  restauratie van een gemeentelijk monument

Contact: Neem voor dat u gaat aanvragen contact op met het Nationaal Restauratiefonds (i.v.m.de actuele hoogte van het budget).

T  088 – 253 90 20

[email protected]

Aanvragen:          Nationaal Restauratiefonds

Informatie:          Nationaal Restauratiefonds https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/cultuurfonds-hypotheek

Subsidie regeling Instandhouding Monumenten (SIM)

De rijksoverheid verleent instandhoudingssubsidie. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar.

Voor wie:  eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn

Wat: tegemoetkoming in de onderhoudskosten van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn

Waarvoor: sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. De toekenning van de subsidie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een gebouwd monument.

Aanvragen: digitaal of op papier bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De aanvraagperiode is jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart.

Informatie:          Monumenten.nl https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/stap-3-wat-u-moet-weten-voor-u-subsidie-aanvraagt

Subsidie bij herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw pand haalbaar is? U kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan.

Voor wie: onder deze regeling vallen niet alleen rijksmonumenten maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Wat: subsidie in de kosten van een Haalbaarheidsonderzoek.

Waarvoor: de kosten van een haalbaarheidsonderzoek voor een herbestemming. De subsidie is ook bedoeld voor het eventueel wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek.

Aanvragen:          bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ieder jaar in de periode van 1 oktober t/m 30 november.

Informatie: Monumenten.nl https://www.monumenten.nl/monument-financieren/subsidie-voor-herbestemming/in-het-kort